Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo điều chỉnh thời hạn tự đánh giá và thay đổi trên phần mềm điểm rèn luyện.
13-08-2018   394 views  

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời hạn tự đánh giá và thay đổi trên phần mềm điểm rèn luyện.

          Trong thời gian nâng cấp phần mềm quản lý tại trường, hệ thống dữ liệu trường đang được bảo lưu để chờ chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Do đó, một số chức năng tra cứu tại phần điểm rèn luyện tạm thời chưa sử dụng được. Do đó, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến toàn thể Đoàn viên/Sinh viên cụ thể như sau:

          1. Gia hạn thời gian tự đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện của học kỳ 2/2018

          Thời gian gia hạn đến hết 31/08/2018. Trong thời gian này, các chương trình hoạt động trong học kỳ hè sẽ tiếp tục được cập nhật (Bao gồm chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động khác tính đến 31/07/2018.

          2. Tạm thời gỡ bỏ phần kết quả học tập trên phần mềm điểm rèn luyện

Mục 1.4.1    Kết quả học tập học kỳ

          Hiện tại do đang trong quá trình nâng cấp phần mềm kết quả học tập, nên tạm thời mục điểm Kết quả học tập được bỏ ra khỏi hệ thống. Do đó, hiển thị điểm bị (-1) chỉ là tạm thời trong thời gian nâng cấp. Sau khi cập nhật xong, hệ thống điểm sẽ được cập nhật lại theo kết quả cung cấp từ Phòng đào tạo.

           

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến