Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức hoạt động
chudenamhoc_new
Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn IUH
03-09-2021   2320 views  

Thực hiện lời dạy của Bác, với sứ mệnh lịch sử của mình, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng học tập, lao động sáng tạo, xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trang bị cho họ một thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhằm giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức đúng về vị trí, vai trò của mình mà có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, của Bộ Chính trị Về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp đó là Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức đoàn các cấp đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả thiết thực, cụ thể.

   Cụ thể hóa chương trình Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn hội do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu thực hiện, triển khai tích cực.

 

Ngoài ra, Đoàn Trường cũng đã thực hiện 1 số ấn phẩm truyền thông:

Theo Ban tổ chức Kiểm tra Đoàn Trường

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến