Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức hoạt động
chudenamhoc_new
Tổng kết thực hiện chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội chiến lược IUH năm học 2020 - 2021
19-05-2021   254 views  

Sáng 18/5/2021, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên chiến lược cho năm học 2020 - 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, nhận thức rõ đây là một kế hoạch có quy mô về đối tượng, kính phí và thời gian thực hiện, tác động đến cán bộ Đoàn, Hội các cấp và nguồn bổ sung thay thế cho các cấp bộ Đoàn, Hội trong năm học 2020 - 2021 và trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch được phê duyệt, nội dung khoá tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào trang bị cho cán bộ Đoàn, Hội về lý luận về công tác thanh niên, kiến thức nghiệp vụ công tác và kỹ năng trong công tác tập hợp thanh niên như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê-nin, tư tưởng Hồ Chú Minh, nghiệp vụ công tác Đoàn tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường, kỹ năng công tác tập hợp thanh niên và hoạt động thực tế tại các khu di tích lịch sử.

Theo báo cáo tổng hợp, có 500 cán bộ Đoàn, Hội các cấp của 17/18 cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc tham gia khoá tập huấn, bồi dưỡng. Đây là lứa cán bộ chiến lược chuẩn bị cho lứa kế cận thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021 và nhiệm kỳ XI (2022 - 2024) của Đoàn trường.

Qua một năm tổ chức lớp, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã đào tạo được 250 cán bộ cung cấp, bổ sung cho các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc. Trong đó, nổi bật như đồng chí Vũ Trần Hồng Ngân được bổ sung vào Ban Thường vụ Đoàn trường, đồng chí Hồ Ngọc Thanh Hoài Thương bổ sung vào quy hoạch bổ sung nhiều đồng chí vào quy hoạch Ban Thường vụ Đoàn trường cũng như Thường trực các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong giai đoạn 2021 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường  sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng, kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội chiến lược.

Các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung công tác nắm bắt, giới thiệu nhân sự cán bộ trẻ, nhiệt huyết tham gia khoá đào tạo, qua đó tạo nguồn cán bộ quy hoạch tham gia vào đội ngũ lãnh đạo Đoàn, Hội trong thời gian sắp tới.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến