Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Giới thiệu chung
chudenamhoc_new
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
01-01-2020   4573 views  

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017.

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến