Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
CLB/Đội/Nhóm
chudenamhoc_new
CLB/Đội/Nhóm
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02-08-2021
         
Thứ 3
03-08-2021
         
Thứ 4
04-08-2021
         
Thứ 5
05-08-2021
         
Thứ 6
06-08-2021
         
Thứ 7
07-08-2021
         
Chủ nhật
08-08-2021
         
TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2021
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến