Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
CLB/Đội/Nhóm
chudenamhoc_new
CLB/Đội/Nhóm
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18-03-2019
         
Thứ 3
19-03-2019
         
Thứ 4
20-03-2019
         
Thứ 5
21-03-2019
         
Thứ 6
22-03-2019
         
Thứ 7
23-03-2019
         
Chủ nhật
24-03-2019
         
TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến