Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13-07-2020
         
Thứ 3
14-07-2020
         
Thứ 4
15-07-2020
         
Thứ 5
16-07-2020
         
Thứ 6
17-07-2020
         
Thứ 7
18-07-2020
         
Chủ nhật
19-07-2020
         
TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến