Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25-01-2021
         
Thứ 3
26-01-2021
         
Thứ 4
27-01-2021
         
Thứ 5
28-01-2021
         
Thứ 6
29-01-2021
         
Thứ 7
30-01-2021
         
Chủ nhật
31-01-2021
         
TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến