Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
30-03-2020
         
Thứ 3
31-03-2020
         
Thứ 4
01-04-2020
         
Thứ 5
02-04-2020
         
Thứ 6
03-04-2020
         
Thứ 7
04-04-2020
         
Chủ nhật
05-04-2020
         
TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2020
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến