Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02-08-2021
20h00 Họp Hội đồng xét chọn hồ sơ tham dự Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ VIII năm 2021 CTHĐ Trực tuyến qua Microsoft Teams
Thứ 3
03-08-2021
         
Thứ 4
04-08-2021
         
Thứ 5
05-08-2021
         
Thứ 6
06-08-2021
         
Thứ 7
07-08-2021
         
Chủ nhật
08-08-2021
         
TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2021
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến