Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Biểu mẫu
    
TT Tiêu đề Danh mục Download
1 Giấy đề nghị Cộng điểm rèn luyện các hoạt động ngoài mục III Đoàn trường Download
2 FILE đăng kí công trình thanh niên 2018 Đoàn trường Download
3 Báo cáo SHCĐ Tháng 03-04/2018 Đoàn trường Download
4 HỒ SƠ HƯỚNG DẪN KIỆN TOÀN BCH ĐOÀN CƠ SỞ Đoàn trường Download
5 Mẫu đơn đề nghị duyệt hoạt động trên hệ thống Điểm rèn luyện Đoàn trường Download
6 VĂN BẢN_Quy trình tổ chức Đại hội chi Đoàn Đoàn trường Download
7 MẪU_Giấy xác nhận sinh hoạt Đoàn Đoàn trường Download
8 MẪU_Giấy chứng nhận Đoàn viên Đoàn trường Download
9 MẪU_GIẤY ĐỀ NGHỊ Đoàn trường Download
10 Thể thức văn bản chuẩn Đoàn trường Download
11 KẾ HOẠCH MẪU_VĂN BẢN ĐOÀN Đoàn trường Download
12 Giấy đề nghị mượn Nhà văn hóa và CLB Âm nhạc Đoàn trường Download
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến