Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Biểu mẫu
    
TT Tiêu đề Danh mục Download
1 Mẫu Kế hoạch cấp trường (dành cho các Ban năm 2020) Cấp trường Download
2 Mẫu Kế hoạch Liên tịch cấp trường Cấp trường Download
3 MẪU_GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp trường Download
4 Công trình thanh niên cấp chi Đoàn Cấp trường Download
5 Công trình Thanh niên cấp Khoa - Viện Cấp trường Download
6 Mẫu Kế hoạch cấp cơ sở Đoàn Cấp cơ sở Download
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến